Studia techniczne

techniczne

Kiedyś w większości dla chłopców, dziś granica ta ulega zatarciu. Grupę stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

 

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej. Należące do tej kategorii budownictwo, jest czwartym najpopularniejszym pod względem ogólnej liczby kandydatów kierunkiem studiów.
Jest to kierunek studiów dla osób zainteresowanych akustyką oraz szeroko pojętym dźwiękiem. Na tym kierunku studenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań:
Kim jest architekt? Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnijmy do pochodzenia słowa "architektura". Wywodzi się ono z języka greckiego, co jest pośrednim argumentem na rzecz bardzo długich tradycji i korzeni architektury, która była uprawiana setki, a nawet tysiące lat przed Chrystusem. Pierwsza część tego słowa może być przetłumaczona jako "pierwszy", "najważniejszy", czy "główny". Druga to odwołanie do wznoszenia, budowania, ciesielstwa, czy procesu górotwórczego. Architekt jest zatem pierwszym na budowie, po części zgadza się to z dzisiejszym stanem rzeczy. Ludzie uprawiający ten zawód są często nie tylko projektodawcami, ale także posiadają uprawnienia konstruktorskie, a nawet występują w roli managerów firm budowlanych i deweloperów.

Architektura i urbanistyka to dwie bardzo stare dziedziny wiedzy. Wiemy, że już w starożytności planowaniu podlegały nie tylko osobne budynki, ale także całe dzielnice i miasta. Obecnie studia nad przestrzenią publiczną odkrywają na nowo wagę i wielkie znaczenie wpływu kształtu przestrzeni miejskiej na żyjącą w niej społeczność. Kierunek Architektura i urbanistyka może okazać się niezwykle perspektywiczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój współczesnych miast, plany inwestycyjne, rozpowszechnianie się systemów "inteligentnych miast" oraz rosnącą dbałość o ład i porządek w publicznej przestrzeni. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o studiach na tym kierunku, zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Z reguły kandydaci na studia na kierunku Automatyka i robotyka bardzo niewiele wiedzą na temat nauki, której zamierzają się podjąć. Postaramy się wyjaśnić kilka najistotniejszych spraw, dotyczących studiów w dziedzinie AiR. Z pewnością nie można myśleć, że są to studia przeznaczone dla przyszłych noblistów i ludzi pochłoniętych jedynie nauką. Praca specjalisty w zakresie automatyki i robotyki polega na bardzo praktycznym i logicznym myśleniu, które pomaga rozwiązywać problemy napotykane na liniach produkcyjnych, w systemach sterowania, czy w różnych gałęziach przemysłu. Absolwent AiR to człowiek pragmatyczny, świetnie zorganizowany, znający najnowsze rozwiązania techniczne i potrafiący je wdrażać do prostych i zaawansowanych systemów.

Student kierunku Budowa jachtów uzyskuje ogólną wiedzę inżynierską z materiałoznawstwa, technologii mechanicznych, podstaw konstrukcji maszyn, inżynierii jakości w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów. Zapoznaje się z ogólnymi elementami termodynamiki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów oraz poznaje przepisy i normy krajowe, UE, i towarzystw klasyfikacyjnych oraz innych instytucji morskich dotyczące budowy jednostek pływających.
Dziwnym trafem, społeczny obraz budowlańca nie jest zbyt korzystny. Trudno powiedzieć, jakie są tego przyczyny. Być może, rzeczywistość minionego ustroju wpłynęła negatywnie na postrzeganie zawodów związanych z wznoszeniem różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Łatwo przywołać w pamięci obrazy z serialu "Alternatywy 4". Tymczasem współczesny absolwent budownictwa to świetnie wykształcony inżynier, specjalista w wybranej przez siebie dziedzinie. Studia w zakresie budownictwa nie należą do łatwych, a ilość wiedzy i umiejętności, które trzeba opanować są ogromne. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym kierunku.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku chemia budowlana jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo.Tendencje na rynku pracy oraz produkcji i obrocie materiałami budowlanymi wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna umożliwią zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej.  Studenci na tym kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki.Dynamiczny rozwój informatyki i coraz szersze jej zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów informatyków.
Ekoenergetyka jest makrokierunkiem dostosowanym do coraz prężniej rozwijającego się rynku energii z źródeł odnawialnych oraz innych gałęzi produkcji związanych z sektorem energetycznym, przemysłem rolno-spożywczym i leśnictwem.
Studia na kierunku Elektronika dają umiejętności tworzenia nowych i udoskonalania istniejących urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w codziennym życiu. Słuchacz tego kierunku uzyska szeroką wiedzę z zakresu informatyki i automatyki, będzie umiał korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego oraz pozna języki obce. Zostanie bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej, nauczy sią projektowania, eksploatacji i testowania nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów sterowania i przetwarzania informacji.
Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiach na kierunku Elektronika i telekomunikacja, warto poznać specyfikę dwu dziedzin wymienionych w nazwie tych studiów. Elektronika jest nauką techniczną o obwodach elektronicznych, w których funkcjonują elementy aktywne oraz pasywne. Telekomunikacja jest dziedziną, w ramach której bada się możliwości transmisji informacji za pomocą sygnałów elektromagnetycznych. Obie te dyscypliny wydają się być nie tylko interesujące, ale także "na czasie". Skąd biorą się problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie idealnie zgodnym z kierunkiem tych studiów? Aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące kierunku Elektronika i telekomunikacja, przeczytajcie ten artykuł!

Elektrotechnika to dział nauki zajmujący się zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu w różnych gałęziach gospodarki oraz jego teoretycznymi podstawami. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe wielkości fizycznych, przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych. Na kierunku studiów Elektrotechnika  nauczysz się komputerowego projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

Energetyka to dziedzina wiedzy związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i transmisją różnych rodzajów energii. Warto zauważyć, że na terenie tej dyscypliny dokonuje się dziś najbardziej znaczących odkryć. Bez wynalazków w dziedzinie energetyki nie możliwe byłoby stworzenie elektrycznych i hybrydowych samochodów. Elektrownie atomowe, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, opracowywanie nowych sposobów jej magazynowania oraz poszukiwanie alternatyw dla pozyskiwania energii ze spalania kopalin to dzisiejsze główne obszary zastosowań wiedzy o energetyce. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o studiach w tej dziedzinie, zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Idea zbudowania w Polsce elektrowni jądrowej krąży w planach rządowych od lat. Realizacja tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości ma szansę powodzenia. Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści zainteresowani podjęciem studiów na tym kierunku muszą doskonale zdać maturę i stanąć do pojedynku na oceny z egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę. Pierwszy etap kształcenia akademickiego (studia licencjackie) obejmuje okres trzech lat. W tym czasie studenci zdobywają teoretyczną podbudowę, która następnie zostaje rozwinięta podczas drugiego etapu edukacji, zakończonej zdobyciem tytułu magistra. Chętni mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub rozpocząć karierę zawodową poza uczelnią.

Fizyka techniczna to połączenie wiedzy z zakresu fizyki z elementami inżynierii materiałowej i informatyki. Na tym kierunku student zdobędzie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.
Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca wiedzę z zakresu optyki, fizyki i elektroniki, jak również informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do przenoszenia i przetwarzania informacji. Kierunek daje szansę zdobycia wykształcenia na miarę XXI wieku.
Tworzenie map rozpoczęło się wraz z prehistorią ludzkości. Ślady najdawniejszych nawet kultur obfitują w różne wskazówki terenowe, często przekazywane w formie graficznej. Pomiary i rozgraniczanie terenu było, z pewnością, domeną świata starożytnej Grecji, Egiptu, czy Babilonu. Bez tych umiejętności niemożliwe byłoby wznoszenie zaawansowanych architektonicznie budowli i realizowanie zamierzeń urbanistycznych. Przez wieki mapy stały się podstawą nawigacji na morzach, lądach i oceanach. Chociaż dzisiaj potrafimy już tworzyć mapy w postaci cyfrowej, podstawy kartografii oparte są jednak na starożytnych zasadach, a pryncypia geodezji pozostają w zasadzie niezmienne.

Gospodarka przestrzenna to ogół działań polegających na planowaniu, realizacji i optymalizacji zagospodarowania przestrzennego. Mówiąc w największym skrócie, absolwent tego kierunku zna problemy prawne, ekonomiczne i administracyjne związane z różnego rodzaju nieruchomościami i obszarami, na których są one zlokalizowane. Jest ekspertem w dziedzinie nauk przyrodniczych, w tym ochrony środowiska, botaniki, zoologii i innych dziedzin związanych ze znajomością środowiska naturalnego. Zna problemy społeczne oraz urbanistyczne, dlatego potrafi przewidywać rozwój różnego rodzaju przestrzeni.

Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek dziedziny produkcji bez nowoczesnych systemów informacyjnych. Dotyczy to także dynamicznie rozwijających się technik i technologii w produkcji rolniczej i w przemyśle rolno-spożywczym.
Kierunek Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach jest stworzony dla osób zainteresowanych informatyką i programowaniem.W czasie studiów zdobędą oni wiedzę z zakresu informatyki, systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących oraz inżynierii oprogramowania.
Chcecie zostać dobrze zarabiającymi inżynierami? Spieszcie się! Rekrutacja na kierunku Inwestycje i wdrożenia przemysłowe nie będzie trwała w nieskończoność. Dlaczego warto podjąć studia właśnie na tym kierunku? Jest kilka przyczyn, by to zrobić. Po pierwsze te studia naprawdę dają szansę na wszechstronny rozwój. Ciekawie ułożony program nauczania zapewnia studiującym możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Po drugie doskonale wykształcona kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sprzyja nauce i podnoszeniu własnych kwalifikacji. Po trzecie wiedza teoretyczna, wykładana w przystępny sposób, może być szybko zweryfikowana w praktycznym działaniu. Pomagają w tym między innymi praktyki i staże odbywane pod okiem doświadczonych przedsiębiorców. By zostać studentem Inwestycji i wdrożeń przemysłowych należy najpierw zdać maturę. Najlepiej z przedmiotów ścisłych. One są najwyżej punktowane w konkursie świadectw dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się znajomości matematyki, fizyki i informatyki na poziomie umożliwiającym zrozumienie zagadnień wykładanych w trakcie kolejnych lat studiów wyższych. Przyda się również bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Przyszli inżynierowie muszą płynnie znać minimum jeden język obcy. Nauka na kierunku Inwestycje i wdrożenia przemysłowe trwa trzy lata. Edukacja kończy się obroną pracy inżynierskiej. Osoby zainteresowane zdobyciem tytułu magistra muszą podjąć naukę na studiach technicznych lub ekonomicznych o podobnym profilu.
Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, rozwój technologiczny spowodował, że współczesny akustyk nie może obejść się bez nowoczesnej wiedzy z zakresu informatyki i elektroniki, dlatego absolwenci tego kierunku nabierają coraz większego znaczenia na polskim i europejskim rynku.
W wielu zakładach przemysłowych, fabrykach, laboratoriach i przetwórniach wykorzystuje się w procesy oraz reakcje chemiczne, które są podstawowym elementem przemian zachodzących pomiędzy surowcami na drodze do osiągania produktów finalnych. Współczesna nauka i technologia osiągnęły bardzo wiele w zakresie optymalizowania przebiegu procesów chemicznych, tak by zapewnić odpowiedni przebieg reakcji, obniżyć koszty, zwiększyć efektywność procesów przetwórczych i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Te wszystkie zadania mogą stać się częścią pracy osoby, która ukończyła studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Zapraszamy do dalszej lektury!

Skończyłam Inżynierię danych. Pracuję w dużej korporacji. Jestem odpowiedzialna za analizowanie informacji, jakie napływają z różnych źródeł. Mam chronić firmę przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz i z wewnątrz. Chcę polecić kierunek Inżynieria danych, ponieważ to bardzo ciekawe studia, nastawione na naukę praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w realnym świecie. Studiowanie jest przyjemne, choć studia na tym kierunku nie należą do najprostszych. Dużo matematyki, statystyki i elementów informatyki sprawia, że ten kierunek powinien przypaść do gustu głównie osobom lubiącym przedmioty ścisłe. By dostać się na trzyletnie studia inżynierskie trzeba uczestniczyć w konkursie świadectw dojrzałości. Priorytet mają oczywiście przedmioty ścisłe. Dla inżynierów kończących pierwszy etap edukacji akademickiej przygotowano interesującą ścieżkę rozwoju w postaci studiów magisterskich na kierunkach powiązanych z Inżynierią danych. Drugi etap kształcenia na uczelni trwa półtora roku. Idealny kandydat na kierunek Inżynieria danych powinien znać najważniejsze zagadnienia z przedmiotów ścisłych ujętych w programie nauczania szkoły średniej lub pierwszych trzech lat studiów wyższych. Ponadto musi dysponować odpowiednimi cechami charakterologicznymi i umysłowymi. Na pewno wysoko ceni się ludzi inteligentnych, obdarzonych zdolnością logicznego myślenia i łatwością wyciągania wniosków. Przewagę nad konkurencją będzie miała także osoba doskonale obsługująca komputer, potrafiąca zdobywać i przetwarzać informacje.
Kierunek ten kształci specjalistów z zakresu informatyki, przygotowanych do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki.
Unikatowy kierunek studiów inżynieria materiałów kompozytowych daje możliwość połączenia wiedzy z zakresu fizyki, chemii i informatyki z wiedzą z zakresu nauk o materiałach inżynierskich, metalowych, ceramicznych oraz o tworzywach i kompozytach polimerowych.
Inżynieria materiałowa to dziedzina o charakterze technicznym, której celem jest produkowanie różnego rodzaju materiałów, niezbędnych do wytwarzania przedmiotów oraz obiektów służących człowiekowi. Warto zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie wszystkie rzeczy wokół nas zrobione są materiałów, których produkcję zaplanowali inżynierowie materiałów. To oni odpowiedzialni są za wytwarzanie stali o określonych parametrach, plastiku o ściśle zaplanowanej barwie i właściwościach czy trwałych i odpornych na ścieranie farb i lakierów dekoracyjnych. Inżynieria materiałowa to fascynująca dziedzina studiów, dzięki której możliwe jest osiąganie niesamowitych rezultatów, opracowywanie nowych, technologicznie zaawansowanych materiałów, które są niezbędne do rozwoju cywilizacyjnego ludzkości.

Szpitale kliniczne oraz inne jednostki służby zdrowia zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców wyposażonych w wiedzę techniczną ze znajomością problematyki medycznej.
Dlaczego studiowanie Inżynierii medycznej to gra warta świeczki? Dlatego, że to prestiżowy kierunek studiów, który w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych należy do najbardziej obleganych. Dlatego, że daje możliwość poprawy jakości usług medycznych. Dlatego, że pozwala zdobyć bardzo dobre wykształcenie i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Wreszcie dlatego, że zaspokaja ambicje studentów z różnych rejonów świata. Inżynierię medyczną studiować można na uczelniach technicznych. W Polsce ten kierunek oferują niektóre politechniki. By zostać studentem trzeba przejść rekrutacyjne "sito". Wpierw jednak należy zdać maturę z matematyki i/lub fizyki na poziomie rozszerzonym. Dobra znajomość przedmiotów ścisłych bardzo pomaga w poszerzaniu wiedzy akademickiej. Idealnymi kandydatami są ponadto osoby obdarzone chłonnym umysłem i twórczą kreatywnością. Ich innymi atutami powinny być również: cierpliwość, skrupulatność, praktyczna znajomość nowoczesnych technologii, bardzo dobra znajomość języka obcego. Nauka na kierunku inżynieria medyczna trwa 7 semestrów, czyli 3,5 roku (studia pierwszego stopnia) Drugi etap studiów akademickich (studia magisterskie) należy odbyć na kierunkach technicznych realizujących zagadnienia zbliżone do inżynierii medycznej.
Studia na tym kierunku maja dostarczać niezbędnej wiedzy w dziedzinie wydobycia i wykorzystania złóż ropy naftowej oraz gazu. Wybierać można między następującymi specjalizacjami: wiertnictwo naftowe, inżyniera naftowa oraz inżynieria gazownicza.
Studia na kierunku inżynieria nanostruktur należą do grupy studiów interdyscyplinarnych i łączą w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Obecnie na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. W najbliższych latach należy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w tych dziedzinach.

Kierunek studiów Inżynieria odnawialnych źródeł energii skierowany jest do osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawialnej. Studenci tego kierunku będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko. Słuchacze po ukończeniu studiów będą mogli sami zostać wytwórcami energii, a zdobyta wiedza pozwoli im na zarządzanie małą firmą sektora energetycznego oraz na racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnych w oparciu o zidentyfikowane przez siebie lokalne źródła ekologiczne.
"Duże dzieci", tak nazywa się dorosłych, którzy, mimo swoich lat, nadal lubią konstruować niewiarygodne rzeczy z klocków. Jeśli i ty czujesz, że masz w sobie odrobinę z dziecka powinieneś zainteresować się studiami na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Te studia pozwolą ci spełnić dziecięce marzenia. Celem studiów jest wypuszczenie na rynek pracy doświadczonych inżynierów, bardzo kreatywnych i otwartych na innowacje w wielu dziedzinach życia. Ich specjalnością będzie wymyślanie, budowanie i testowanie pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi lub elektryczno-spalinowymi. Takie pojazdy spotyka się dzisiaj często. Po ulicach jeżdżą autobusy hybrydowe, hybrydowe samochody osobowe, a pod wodą pływają łodzie podwodne napędzane silnikami spalinowo-elektrycznymi. Ludzie, którzy wymyślają tego typu pojazdy mają przede wszystkim pracować nad ich udoskonalaniem, tak by były przyjazne dla środowiska i tanie w eksploatacji.
Jeśli marzysz o karierze menadżerskiej, powinieneś rozważyć studia na kierunku Inżynieria produkcji. Przygotują Cię one do zarządzania procesami produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kandydaci gotowi studiować Inżynierię produkcji muszą dysponować wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, posiadać umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego wysuwania wniosków w oparciu o analizowane treści i zdolności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.  Nie bez znaczenia są też cechy osobowości. Przyszły ekspert od spraw produkcji będzie musiał zachowywać zimną krew w sytuacjach stresujących. Rekrutacja na Inżynierię produkcji przyjmuje formę konkursu świadectw, na których brane pod uwagę są wyniki z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia) lub przyrodniczych (biologia). Najczęściej warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie jak największej liczby punktów za oceny z wymienionych wyżej przedmiotów. Należy być jednak przygotowanym także na rozmowę kwalifikacyjną. Dotyczy ona głównie osób zdających na studia magisterskie, ale nie jest to regułą.
Od zarania dziejów ludzkości pomiędzy człowiekiem a jego naturalnym środowiskiem można obserwować dość swoiste napięcie. Z jednej strony człowiek dąży do przekształceń i zmian w naturze, z drugiej zaś strony natura nieustępliwie stawia opór i niweczy część działań człowieka. W dobie współczesnych środków technologicznych i rozwoju cywilizacyjnego, środowisko naturalne wydaje się przegrywać tę nierówną walkę. Potrzeba zatem gruntownej wiedzy i znacznych umiejętności, by dokonywać takich przekształceń przyrody, które nie będą miały charakteru destrukcyjnego. Dziedziną, która zapewnia możliwość zachowania środowiska naturalnego i jednocześnie nie zmusza ludzi do hamowania postępu technologicznego jest właśnie inżynieria środowiska.

Jeżeli interesują Cię studia techniczne, ale powiązane także z naukami przyrodniczymi powinieneś rozważyć interdyscyplinarny kierunek Inżynieria systemów biotechnicznych. Kandydat powinien wykazywać się zdolnościami z matematyki i fizyki, a także zamiłowaniem do ekologii.
Co sprawia, że mosty wiszą w powietrzu, samoloty latają, towary docierają na czas na półki sklepowe, a miejski system oświetleniowy jest doskonale zsynchronizowany w czasie? Za tym wszystkim stoją nie tylko ludzie, ale także bardzo skomplikowane maszyny. Ich obsługa wymaga doskonałej wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Nabyć je można w trakcie edukacji akademickiej na uczelniach wyższych oraz na studiach podyplomowych. Bardzo ciekawą ofertą są studia na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Ich przeznaczeniem jest wykształcenie profesjonalistów zajmujących się użytkowaniem urządzeń komputerowych wykorzystywanych do wielorakich zadań. By przebrnąć przez proces kwalifikacyjny należy spełnić kilka warunków. Priorytetem są ukończone studia na uczelni technicznej i tytuł magistra inżyniera lub inżyniera. Następnym wymogiem jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych oraz technicznych. Dużym atutem może okazać się także staż pracy w zakładach i przedsiębiorstwach wdrażających nowe rozwiązania przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego. Kandydaci do studiowania na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich muszą udowodnić także praktyczną znajomość języka obcego (najlepiej angielskiego) na poziomie umożliwiającym swobodną obsługę urządzeń i programów komputerowych oraz opracowywania i odczytywania dokumentacji technicznej.
Materiały współczesnych technologii to studia z pogranicza fizyki, chemii i matematyki. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów.
Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw przeznaczony jest dla osób planujących związać swoją karierę z szeroko pojętym przetwórstwem tworzyw polimerowych i wytwarzaniem narzędzi do tego przetwórstwa, czyli pracą w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization - w skrócie UNIDO), branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia Mechanicznej inżynierii tworzyw to studia o profilu praktycznym, podczas nauki student będzie miał staże i praktyki przemysłowe w najlepszych firmach branży przetwórstwa tworzyw polimerowych głównie w Bydgoszczy i okolicy.
Mechanika i budowa maszyn to studia typowo techniczne. Ich przedmiotem jest projektowanie, budowanie i eksploatacja maszyn. Do tej pory, trudno dostrzec w tym opisie coś zniechęcającego lub zwiastującego trudności w studiowaniu. Aby jednak rzetelnie powiedzieć cokolwiek o tym kierunku, trzeba zdawać sobie sprawę z szybkości rozwoju techniki i nauk inżynieryjnych. Wiedza wytworzona na ich terenie, nie jest dana raz na zawsze. Maszyny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, stały się niebywale skomplikowane i złożone. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym niezwykle ciekawym i zaskakującym kierunku, koniecznie zapoznajcie się z treścią tego artykułu.

Najprostszym wyjaśnieniem nazwy tego kierunku jest odwołanie się do dwóch dziedzin, które stanowią filary tych studiów. Pierwszą z nich jest mechanika, a więc dziedzina nauk technicznych zajmująca się budową maszyn i pojazdów, druga z nich to elektronika, a więc nauka o obwodach elektronicznych. W jaki sposób łączą się te dziedziny w jedną spójną naukę? W pewnym skrócie można powiedzieć, że mechatronika jest dyscypliną, dzięki której możemy projektować złożone urządzenia, w których elementy mechaniczne są kontrolowane i sterowane za pomocą systemów elektronicznych. Jeśli zaciekawiły Was te studia, zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o mechatronikę.

Nowopowstały kierunek studiów Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa łączy w sobie dziedzinę nauk rolniczych i ekonomicznych. To pierwszy tego typu kierunek studiów o profilu praktycznym. W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy z jednej strony dysponują dużą wiedzę, a z drugiej posiadają umiejętności menadżerskie i zarządcze.
Kierunek ten kształci specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska.
Nanotechnologia to nauka interdyscyplinarną, zajmująca się tworzeniem rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.
Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętnościi w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych
Nanotechnologia działa w obszarze cząsteczek mierzonych w skali nanometrycznej a wielkość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Znane nam z naszej makro skali właściwości materiałów zmieniają się, gdy zaczynają funkcjonować w nanostrukturach.
Oceanotechnika to studia dotyczące budowy statków, od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Studiując Oceanotechnikę możesz dowiedzieć się jak powstaje kadłub statku, siłownia okrętowa oraz urządzenia pokładowe, zapoznać się z obsługą platform wiertniczych oraz z zagadnieniami zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej.
Słuchacz kierunku Optometria uzyska wiedzę w zakresie biologiczno-chemicznych podstaw nauk o zdrowiu, pozna podstawowe zagadnienia biologii molekularnej oraz podstawowe zagadnienia chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej. Zaznajomi się z budową anatomiczną, będzie potrafił opisać budowę histologiczną narządów wewnętrznych oraz podstawowe funkcje fizjologiczne człowieka. Pozna podstawowe prawa optyki, szczególnie optyki geometrycznej, elementy układów optycznych i przyrządy optyczne oraz wady odwzorowań optycznych. Nauczy się opisywania podstawowych właściwości optycznych układu wzrokowego w normie i przy odstępstwach od normy oraz pozna sposoby optycznej korekcji niemiarowości wzroku z uwzględnieniem widzenia obuocznego. Będzie potrafił opisać materiały i metody stosowane do obróbki elementów optycznych, szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych.
Optyka to dział fizyki zajmujący się światłem i jego oddziaływaniem z materią. Studia na kierunku optyka obejmują zagadnienia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii.
Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia mają charakter interdyscyplinarny. Obok chemii, fizyki i matematyki, na kierunku tym omawia się zagadnienia związane z estetyką i grafiką oraz technologią poligraficzną. Od kandydatów wymagane jest zamiłowanie do książek, pewne zdolności artystyczne, spostrzegawczość, wrażliwość na barwę i piękno.
Recykling materiałów jest nowym kierunkiem studiów dostosowanym do wymagań polskiego i unijnego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi. Słuchacz tego kierunku zapozna się z nowymi proekologicznymi rodzajami materiałów oraz technologiami ich wytwarzania. Studia z recyklingu materiałów przygotowują do aktywnego udziału w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. Inżynier, który będzie posiadał wiedzę o możliwościach, technologiach i kosztach takich działań, będzie cennym i niezbędnym członkiem zespołów zajmujących się problematyką wdrażania zaleceń unijnych w każdej jednostce gospodarczej czy administracyjnej.
Kierunek studiów Rewitalizacja dróg wodnych powstał w wyniku istnienia w Polsce pilnej potrzeby działań przywracających gospodarczą i turystyczną użyteczność rzek oraz istniejących kanałów. Studia na Rewitalizacji dróg wodnych przygotowują specjalistów w dziedzinie przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te się znajdują lub mają dopiero powstać. Obecnie da się zauważyć brak infrastruktury turystycznej, a na terenie Polski oficjalnie istnieje ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych. Większość z nich, na skutek wieloletnich zaniedbań, nie spełnia żadnych norm żeglugi i nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania.

Technologia chemiczna to ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Obejmuje ona wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). Technologia chemiczna jest kierunkiem studiów skierowanym do osób, które mają zacięcie naukowe, ukierunkowane szczególnie na chemię i jej praktyczne wykorzystanie i które pragną zgłębiać jej tajniki i móc pracować z substancjami chemicznymi na co dzień.

Absolwenci są przygotowani do udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, chemicznego przetwórstwa drewna oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna, wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn, koordynacji prac zespołu i oceny wyników pracy zespołu oraz sprawnego posługiwania się technikami komputerowymi.
Kierunek Technologie energii odnawialnej przewiduje kształcenie kompleksowe, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń.
Celem tego kierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.
Studia na kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa. Ten kierunek kształcenia stanowi cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa. Słuchacze nabywają wiedzę związaną z systemami bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego.
Studia na kierunku Telekomunikacja pozwalają studentom na zdobycie rozległej i przekrojowej wiedzy z takich dziedzin jak: transmisja i przetwarzanie informacji, kodowanie, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki cyfrowe oraz technik bezprzewodowych. Dzięki niej po studiach są gotowi do podjęcia pracy na samodzielnym, specjalistycznym stanowisku. Szerokie perspektywy zawodowe sprawiają, iż kierunek Telekomunikacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych studentów.
Wirtotechnologia to makrokierunek obejmujący wiedzę z zakresu przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii, wirtualizacji procesów technologicznych. Zajmuje się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do realizacji problemów technologicznych.
Absolwent kierunku Włókiennictwo posiada wiedzę z zakresu: fizyki, chemii i informatyki, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej.