Studia techniczne

techniczne

Kiedyś w większości dla chłopców, dziś granica ta ulega zatarciu. Grupę stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

 

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej. Należące do tej kategorii budownictwo, jest czwartym najpopularniejszym pod względem ogólnej liczby kandydatów kierunkiem studiów.

Akustyka

Jest to kierunek studiów dla osób zainteresowanych akustyką oraz szeroko pojętym dźwiękiem. Na tym kierunku studenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań:

Architektura

Jeżeli interesuje Cię sztuka i umiejętność kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka to wybierz studia na kierunku Architektura. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres - od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia na kierunku Architektura poruszają zagadnienia związane z ochroną zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny i kształtowanie zrównoważonego środowiska życia.

Architektura i urbanistyka

Studia na kierunku Architektura i urbanistyka przygotowują do kompetentnego uczestnictwa w procesie kształcenia przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Osoba wybierająca się na te studia powinna posiadać zdolność trafnego przewidywania procesów społecznych i gospodarczych. Niezbędne w tym zawodzie jest twórczy umysł połączony ze świadomością zasad funkcjonalności i realiów przestrzeni życiowej.

Automatyka i robotyka

Robotyka i automatyka to dziedziny ściśle ze sobą związane. Automatyka zajmuje się sterowaniem bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Robotyka natomiast projektowaniem, sterowaniem i zastosowaniem robotów, które zastępują człowieka w wykonywaniu wielu ciężich i niebezpiecznych zadań.

Budowa jachtów

Student kierunku Budowa jachtów uzyskuje ogólną wiedzę inżynierską z materiałoznawstwa, technologii mechanicznych, podstaw konstrukcji maszyn, inżynierii jakości w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów. Zapoznaje się z ogólnymi elementami termodynamiki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów oraz poznaje przepisy i normy krajowe, UE, i towarzystw klasyfikacyjnych oraz innych instytucji morskich dotyczące budowy jednostek pływających.

Budownictwo

Budownictwo to gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. W przypadkach koniecznych Budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie). Studia techniczne na kierunku Budownictwo obejmuje także wiedzę i umiejętności praktyczne związane z przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Studia na Budownictwie poświęcone są opanowaniu wiedzy i kształceniu umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Studenci zajmują się badaniem podstawowych materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów, posługiwania się instrumentami pomiarowymi, zasad rysunku technicznego, wymogów prawnych projektowania dróg, mostów czy budynków.

Chemia budowlana

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku chemia budowlana jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo.Tendencje na rynku pracy oraz produkcji i obrocie materiałami budowlanymi wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Edukacja techniczno-informatyczna

Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna umożliwią zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej.  Studenci na tym kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki.Dynamiczny rozwój informatyki i coraz szersze jej zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów informatyków.

Ekoenergetyka

Ekoenergetyka jest makrokierunkiem dostosowanym do coraz prężniej rozwijającego się rynku energii z źródeł odnawialnych oraz innych gałęzi produkcji związanych z sektorem energetycznym, przemysłem rolno-spożywczym i leśnictwem.

Elektrotechnika

Elektrotechnika to dział nauki zajmujący się zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu w różnych gałęziach gospodarki oraz jego teoretycznymi podstawami. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe wielkości fizycznych, przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych. Na kierunku studiów Elektrotechnika  nauczysz się komputerowego projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

Energetyka

Studia na kierunku Energetyka zapewniają wykształcenie specjalistów, odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Wykształcenie to jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Studenci Energetyki są zaznajamiani z zagadnieniami wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych i jądrowych, jej przesyłania i dystrybucji, a także gospodarki cieplnej w zakładach przemysłowych. Duży nacisk położony jest na aspekty ekologii i problemy zrównoważonego rozwoju kraju.

 

 

Energetyka i chemia jądrowa

Idea zbudowania w Polsce elektrowni jądrowej krąży w planach rządowych od lat. Realizacja tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości ma szansę powodzenia. Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści zainteresowani podjęciem studiów na tym kierunku muszą doskonale zdać maturę i stanąć do pojedynku na oceny z egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę. Pierwszy etap kształcenia akademickiego (studia licencjackie) obejmuje okres trzech lat. W tym czasie studenci zdobywają teoretyczną podbudowę, która następnie zostaje rozwinięta podczas drugiego etapu edukacji, zakończonej zdobyciem tytułu magistra. Kto chętny, może kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub rozpocząć karierę zawodową poza uczelnią.

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna to połączenie wiedzy z zakresu fizyki z elementami inżynierii materiałowej i informatyki. Na tym kierunku student zdobędzie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Fotonika

Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca wiedzę z zakresu optyki, fizyki i elektroniki, jak również informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do przenoszenia i przetwarzania informacji. Kierunek daje szansę zdobycia wykształcenia na miarę XXI wieku.

Geodezja i kartografia

Na tym kierunku student opanuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu oraz własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Gospodarka przestrzenna

Studia na Gospodarce przestrzennej mają na celu kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry ekonomicznej o specjalistycznym interdyscyplinarnym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej. Gospodarka przestrzenna zajmuje się świadomym gospodarowaniem przestrzenią w procesie doskonalenia funkcjonowania aktualnego systemu cywilizacji. Współczesny sposób rozumienia gospodarki przestrzennej i stawiane jej obecnie zadania pozwalają widzieć ją jako dyscyplinę odrębną ale kojarzącą spory zasób wiedzy czerpanej z dyscyplin innych - ekonomii, nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk technicznych. Innymi słowy, kierunek Gospodarka przestrzenna ma charakter interdyscyplinarny i kształci specjalistów o szerokich umiejętnościach - od rozumienia podstaw teoretycznych skomplikowanych procesów przestrzennych, przez umiejętność stosowania skomplikowanych procedur prognostycznych po zastosowanie normatywnego postępowania projektowego.

Informatyka i agroinżynieria

Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek dziedziny produkcji bez nowoczesnych systemów informacyjnych. Dotyczy to także dynamicznie rozwijających się technik i technologii w produkcji rolniczej i w przemyśle rolno-spożywczym.

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach

Kierunek Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach jest stworzony dla osób zainteresowanych informatyką i programowaniem.W czasie studiów zdobędą oni wiedzę z zakresu informatyki, systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących oraz inżynierii oprogramowania.

Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Chcecie zostać dobrze zarabiającymi inżynierami? Spieszcie się! Rekrutacja na kierunku Inwestycje i wdrożenia przemysłowe nie będzie trwała w nieskończoność. Dlaczego warto podjąć studia właśnie na tym kierunku? Jest kilka przyczyn, by to zrobić. Po pierwsze te studia naprawdę dają szansę na wszechstronny rozwój. Ciekawie ułożony program nauczania zapewnia studiującym możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Po drugie doskonale wykształcona kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sprzyja nauce i podnoszeniu własnych kwalifikacji. Po trzecie wiedza teoretyczna, wykładana w przystępny sposób, może być szybko zweryfikowana w praktycznym działaniu. Pomagają w tym między innymi praktyki i staże odbywane pod okiem doświadczonych przedsiębiorców. By zostać studentem Inwestycji i wdrożeń przemysłowych należy najpierw zdać maturę. Najlepiej z przedmiotów ścisłych. One są najwyżej punktowane w konkursie świadectw dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się znajomości matematyki, fizyki i informatyki na poziomie umożliwiającym zrozumienie zagadnień wykładanych w trakcie kolejnych lat studiów wyższych. Przyda się również bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Przyszli inżynierowie muszą płynnie znać minimum jeden język obcy. Nauka na kierunku Inwestycje i wdrożenia przemysłowe trwa trzy lata. Edukacja kończy się obroną pracy inżynierskiej. Osoby zainteresowane zdobyciem tytułu magistra muszą podjąć naukę na studiach technicznych lub ekonomicznych o podobnym profilu.

Inżynieria akustyczna

Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, rozwój technologiczny spowodował, że współczesny akustyk nie może obejść się bez nowoczesnej wiedzy z zakresu informatyki i elektroniki, dlatego absolwenci tego kierunku nabierają coraz większego znaczenia na polskim i europejskim rynku.

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Podstawami teoretycznymi inżynierii chemicznej i procesowej są zjawiska transportu pędu, ciepła i masy oraz przepływy wielofazowe.

Inżynieria danych

Skończyłam Inżynierię danych. Pracuję w dużej korporacji. Jestem odpowiedzialna za analizowanie informacji, jakie napływają z różnych źródeł. Mam chronić firmę przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz i z wewnątrz. Chcę polecić kierunek Inżynieria danych, ponieważ to bardzo ciekawe studia, nastawione na naukę praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w realnym świecie. Studiowanie jest przyjemne, choć studia na tym kierunku nie należą do najprostszych. Dużo matematyki, statystyki i elementów informatyki sprawia, że ten kierunek powinien przypaść do gustu głównie osobom lubiącym przedmioty ścisłe. By dostać się na trzyletnie studia inżynierskie trzeba uczestniczyć w konkursie świadectw dojrzałości. Priorytet mają oczywiście przedmioty ścisłe. Dla inżynierów kończących pierwszy etap edukacji akademickiej przygotowano interesującą ścieżkę rozwoju w postaci studiów magisterskich na kierunkach powiązanych z Inżynierią danych. Drugi etap kształcenia na uczelni trwa półtora roku. Idealny kandydat na kierunek Inżynieria danych powinien znać najważniejsze zagadnienia z przedmiotów ścisłych ujętych w programie nauczania szkoły średniej lub pierwszych trzech lat studiów wyższych. Ponadto musi dysponować odpowiednimi cechami charakterologicznymi i umysłowymi. Na pewno wysoko ceni się ludzi inteligentnych, obdarzonych zdolnością logicznego myślenia i łatwością wyciągania wniosków. Przewagę nad konkurencją będzie miała także osoba doskonale obsługująca komputer, potrafiąca zdobywać i przetwarzać informacje.

Inżynieria internetu

Kierunek ten kształci specjalistów z zakresu informatyki, przygotowanych do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki.

Inżynieria materiałów kompozytowych

Unikatowy kierunek studiów inżynieria materiałów kompozytowych daje możliwość połączenia wiedzy z zakresu fizyki, chemii i informatyki z wiedzą z zakresu nauk o materiałach inżynierskich, metalowych, ceramicznych oraz o tworzywach i kompozytach polimerowych.

Inżynieria materiałowa

Kierunek Inżynieria materiałowa to propozycja naukowa dla osób o uzdolnieniach matematycznych i technicznych. Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu. Inżynieria materiałowa to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. Inżynieria materiałowa jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Studia na Inżynierii materiałowej umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o materiałach, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów oraz metod kształtowania i badania ich struktury oraz własności. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów.

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Szpitale kliniczne oraz inne jednostki służby zdrowia zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców wyposażonych w wiedzę techniczną ze znajomością problematyki medycznej.

Inżynieria medyczna

Dlaczego studiowanie Inżynierii medycznej to gra warta świeczki? Dlatego, że to prestiżowy kierunek studiów, który w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych należy do najbardziej obleganych. Dlatego, że daje możliwość poprawy jakości usług medycznych. Dlatego, że pozwala zdobyć bardzo dobre wykształcenie i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Wreszcie dlatego, że zaspokaja ambicje studentów z różnych rejonów świata. Inżynierię medyczną studiować można na uczelniach technicznych. W Polsce ten kierunek oferują niektóre politechniki. By zostać studentem trzeba przejść rekrutacyjne "sito". Wpierw jednak należy zdać maturę z matematyki i/lub fizyki na poziomie rozszerzonym. Dobra znajomość przedmiotów ścisłych bardzo pomaga w poszerzaniu wiedzy akademickiej. Idealnymi kandydatami są ponadto osoby obdarzone chłonnym umysłem i twórczą kreatywnością. Ich innymi atutami powinny być również: cierpliwość, skrupulatność, praktyczna znajomość nowoczesnych technologii, bardzo dobra znajomość języka obcego. Nauka na kierunku inżynieria medyczna trwa 7 semestrów, czyli 3,5 roku (studia pierwszego stopnia) Drugi etap studiów akademickich (studia magisterskie) należy odbyć na kierunkach technicznych realizujących zagadnienia zbliżone do inżynierii medycznej.

Inżynieria naftowa i gazownicza

Studia na tym kierunku maja dostarczać niezbędnej wiedzy w dziedzinie wydobycia i wykorzystania złóż ropy naftowej oraz gazu. Wybierać można między następującymi specjalizacjami: wiertnictwo naftowe, inżyniera naftowa oraz inżynieria gazownicza.

Inżynieria nanostruktur

Studia na kierunku inżynieria nanostruktur należą do grupy studiów interdyscyplinarnych i łączą w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Obecnie na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. W najbliższych latach należy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w tych dziedzinach.

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Kierunek studiów Inżynieria odnawialnych źródeł energii skierowany jest do osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawialnej. Studenci tego kierunku będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko. Słuchacze po ukończeniu studiów będą mogli sami zostać wytwórcami energii, a zdobyta wiedza pozwoli im na zarządzanie małą firmą sektora energetycznego oraz na racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnych w oparciu o zidentyfikowane przez siebie lokalne źródła ekologiczne.

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

"Duże dzieci", tak nazywa się dorosłych, którzy, mimo swoich lat, nadal lubią konstruować niewiarygodne rzeczy z klocków. Jeśli i ty czujesz, że masz w sobie odrobinę z dziecka powinieneś zainteresować się studiami na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Te studia pozwolą ci spełnić dziecięce marzenia. Celem studiów jest wypuszczenie na rynek pracy doświadczonych inżynierów, bardzo kreatywnych i otwartych na innowacje w wielu dziedzinach życia. Ich specjalnością będzie wymyślanie, budowanie i testowanie pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi lub elektryczno-spalinowymi. Takie pojazdy spotyka się dzisiaj często. Po ulicach jeżdżą autobusy hybrydowe, hybrydowe samochody osobowe, a pod wodą pływają łodzie podwodne napędzane silnikami spalinowo-elektrycznymi. Ludzie, którzy wymyślają tego typu pojazdy mają przede wszystkim pracować nad ich udoskonalaniem, tak by były przyjazne dla środowiska i tanie w eksploatacji.

Inżynieria produkcji

Jeśli marzysz o karierze menadżerskiej, powinieneś rozważyć studia na kierunku Inżynieria produkcji. Przygotują Cię one do zarządzania procesami produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kandydaci gotowi studiować Inżynierię produkcji muszą dysponować wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, posiadać umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego wysuwania wniosków w oparciu o analizowane treści i zdolności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.  Nie bez znaczenia są też cechy osobowości. Przyszły ekspert od spraw produkcji będzie musiał zachowywać zimną krew w sytuacjach stresujących. Rekrutacja na Inżynierię produkcji przyjmuje formę konkursu świadectw, na których brane pod uwagę są wyniki z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia) lub przyrodniczych (biologia). Najczęściej warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie jak największej liczby punktów za oceny z wymienionych wyżej przedmiotów. Należy być jednak przygotowanym także na rozmowę kwalifikacyjną. Dotyczy ona głównie osób zdających na studia magisterskie, ale nie jest to regułą.

Inżynieria środowiska

Kierunek Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska - zmierzające do jej przywrócenia.

Inżynieria systemów biotechnicznych

Jeżeli interesują Cię studia techniczne, ale powiązane także z naukami przyrodniczymi powinieneś rozważyć interdyscyplinarny kierunek Inżynieria systemów biotechnicznych. Kandydat powinien wykazywać się zdolnościami z matematyki i fizyki, a także zamiłowaniem do ekologii.

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Co sprawia, że mosty wiszą w powietrzu, samoloty latają, towary docierają na czas na półki sklepowe, a miejski system oświetleniowy jest doskonale zsynchronizowany w czasie? Za tym wszystkim stoją nie tylko ludzie, ale także bardzo skomplikowane maszyny. Ich obsługa wymaga doskonałej wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Nabyć je można w trakcie edukacji akademickiej na uczelniach wyższych oraz na studiach podyplomowych. Bardzo ciekawą ofertą są studia na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Ich przeznaczeniem jest wykształcenie profesjonalistów zajmujących się użytkowaniem urządzeń komputerowych wykorzystywanych do wielorakich zadań. By przebrnąć przez proces kwalifikacyjny należy spełnić kilka warunków. Priorytetem są ukończone studia na uczelni technicznej i tytuł magistra inżyniera lub inżyniera. Następnym wymogiem jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych oraz technicznych. Dużym atutem może okazać się także staż pracy w zakładach i przedsiębiorstwach wdrażających nowe rozwiązania przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego. Kandydaci do studiowania na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich muszą udowodnić także praktyczną znajomość języka obcego (najlepiej angielskiego) na poziomie umożliwiającym swobodną obsługę urządzeń i programów komputerowych oraz opracowywania i odczytywania dokumentacji technicznej.

Materiały współczesnych technologii

Materiały współczesnych technologii to studia z pogranicza fizyki, chemii i matematyki. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów.

Mechaniczna inżynieria tworzyw

Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw przeznaczony jest dla osób planujących związać swoją karierę z szeroko pojętym przetwórstwem tworzyw polimerowych i wytwarzaniem narzędzi do tego przetwórstwa, czyli pracą w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization - w skrócie UNIDO), branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia Mechanicznej inżynierii tworzyw to studia o profilu praktycznym, podczas nauki student będzie miał staże i praktyki przemysłowe w najlepszych firmach branży przetwórstwa tworzyw polimerowych głównie w Bydgoszczy i okolicy.

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn stanowi harmonijne połączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą profesjonalną z dziedzin projektowania konstrukcji, projektowania procesów technologicznych oraz badań i eksploatacji maszyn roboczych i pojazdów.

Mechatronika

Termin mechatronika powstał do określa systemu złożonego z elementów mechanicznych i elektronicznych, sterowanego wbudowanym sterownikiem. Obecnie mechatronika to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. W dzisiejszym świecie trudno byłoby znaleźć urządzenie elektromechaniczne nie zawierające wbudowanego sterownika. W życiu codziennym posługujemy się wieloma urządzeniami, takimi jak: telefon komórkowy, drukarka, skaner, a także samochód, pralka, maszyna do szycia, rozrusznik serca, nie zdając sobie sprawy z tego, że są one układami mechatronicznymi lub że takie układy zawierają. W budowie maszyn i urządzeń uzyskujemy dzięki temu zmniejszenie ich rozmiarów, a także obniżenie kosztów wytwarzania i eksploatacji. Znajduje to odbicie, nie tylko w konstrukcji współczesnych maszyn i urządzeń, ale i w strukturze ich kosztów. Mechatronika daje studentom wszechstronne wykształcenie. Od studentów oczekuje się myślenie systemowego umiejętności łączenia abstrakcji z realnym stanem rzeczy, formułowania i rozwiązywania problemy. Na rynku pracy odnotowuje się duży popyt na fachowców z tej dziedziny.

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

Nowopowstały kierunek studiów Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa łączy w sobie dziedzinę nauk rolniczych i ekonomicznych. To pierwszy tego typu kierunek studiów o profilu praktycznym. W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy z jednej strony dysponują dużą wiedzę, a z drugiej posiadają umiejętności menadżerskie i zarządcze.

Metalurgia

Kierunek ten kształci specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska.

Nanotechnologia

Nanotechnologia to nauka interdyscyplinarną, zajmująca się tworzeniem rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętnościi w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych

Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologia działa w obszarze cząsteczek mierzonych w skali nanometrycznej a wielkość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Znane nam z naszej makro skali właściwości materiałów zmieniają się, gdy zaczynają funkcjonować w nanostrukturach.

Oceanotechnika

Oceanotechnika to studia dotyczące budowy statków, od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Studiując Oceanotechnikę możesz dowiedzieć się jak powstaje kadłub statku, siłownia okrętowa oraz urządzenia pokładowe, zapoznać się z obsługą platform wiertniczych oraz z zagadnieniami zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej.

Optometria

Słuchacz kierunku Optometria uzyska wiedzę w zakresie biologiczno-chemicznych podstaw nauk o zdrowiu, pozna podstawowe zagadnienia biologii molekularnej oraz podstawowe zagadnienia chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej. Zaznajomi się z budową anatomiczną, będzie potrafił opisać budowę histologiczną narządów wewnętrznych oraz podstawowe funkcje fizjologiczne człowieka. Pozna podstawowe prawa optyki, szczególnie optyki geometrycznej, elementy układów optycznych i przyrządy optyczne oraz wady odwzorowań optycznych. Nauczy się opisywania podstawowych właściwości optycznych układu wzrokowego w normie i przy odstępstwach od normy oraz pozna sposoby optycznej korekcji niemiarowości wzroku z uwzględnieniem widzenia obuocznego. Będzie potrafił opisać materiały i metody stosowane do obróbki elementów optycznych, szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych.

Optyka

Optyka to dział fizyki zajmujący się światłem i jego oddziaływaniem z materią. Studia na kierunku optyka obejmują zagadnienia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii.

Papiernictwo i poligrafia

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia mają charakter interdyscyplinarny. Obok chemii, fizyki i matematyki, na kierunku tym omawia się zagadnienia związane z estetyką i grafiką oraz technologią poligraficzną. Od kandydatów wymagane jest zamiłowanie do książek, pewne zdolności artystyczne, spostrzegawczość, wrażliwość na barwę i piękno.

Recykling materiałów

Recykling materiałów jest nowym kierunkiem studiów dostosowanym do wymagań polskiego i unijnego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi. Słuchacz tego kierunku zapozna się z nowymi proekologicznymi rodzajami materiałów oraz technologiami ich wytwarzania. Studia z recyklingu materiałów przygotowują do aktywnego udziału w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. Inżynier, który będzie posiadał wiedzę o możliwościach, technologiach i kosztach takich działań, będzie cennym i niezbędnym członkiem zespołów zajmujących się problematyką wdrażania zaleceń unijnych w każdej jednostce gospodarczej czy administracyjnej.

Rewitalizacja dróg wodnych

Kierunek studiów Rewitalizacja dróg wodnych powstał w wyniku istnienia w Polsce pilnej potrzeby działań przywracających gospodarczą i turystyczną użyteczność rzek oraz istniejących kanałów. Studia na Rewitalizacji dróg wodnych przygotowują specjalistów w dziedzinie przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te się znajdują lub mają dopiero powstać. Obecnie da się zauważyć brak infrastruktury turystycznej, a na terenie Polski oficjalnie istnieje ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych. Większość z nich, na skutek wieloletnich zaniedbań, nie spełnia żadnych norm żeglugi i nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania.

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna to ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Obejmuje ona wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). Technologia chemiczna jest kierunkiem studiów skierowanym do osób, które mają zacięcie naukowe, ukierunkowane szczególnie na chemię i jej praktyczne wykorzystanie i które pragną zgłębiać jej tajniki i móc pracować z substancjami chemicznymi na co dzień.

Technologia drewna

Absolwenci są przygotowani do udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, chemicznego przetwórstwa drewna oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna, wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn, koordynacji prac zespołu i oceny wyników pracy zespołu oraz sprawnego posługiwania się technikami komputerowymi.

Technologie energii odnawialnej

Kierunek Technologie energii odnawialnej przewiduje kształcenie kompleksowe, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń.
Celem tego kierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.

Technologie i systemy bezpieczeństwa

Studia na kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa. Ten kierunek kształcenia stanowi cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa. Słuchacze nabywają wiedzę związaną z systemami bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego.

Wirtotechnologia

Wirtotechnologia to makrokierunek obejmujący wiedzę z zakresu przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii, wirtualizacji procesów technologicznych. Zajmuje się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do realizacji problemów technologicznych.

Włókiennictwo

Absolwent kierunku Włókiennictwo posiada wiedzę z zakresu: fizyki, chemii i informatyki, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej.

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia to kierunek zamawiany w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów poświęcony nauce o wytwarzaniu i właściwościach nowoczesnych materiałów. Studia te umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach i podstaw nanotechnologii.

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Zarządzanie techniką

Inżynier studiów interdyscyplinarnych otrzymując szeroki zakres wiedzy z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz wykorzystując narzędzia informatyczne będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych, firm doradczych.

Gdzie chcesz studiować?